Kristinvitamin

INSIKTER FRÅN SEX MÅNADERS RESANDE

Efter sex månader på resande fot har man fått en hel del perspektiv på saker och ting och jag tänkte ta upp några av de saker som jag tar med mig från resan:

 • Njut av det lilla. Vi behöver verkligen inte mycket för att må bra. De där tillfällena av en varm dusch efter en frusen dag. Lukten av nytvättade kläder. En kram från din partner eller en familjemedlem. En god dricka, solens strålar mot kinden eller en bra låt i lurarna. Det behövs ju faktiskt inte mer för att göra en dag bra - men det är väldigt lätt att glömma bort. 
 
En soluppgång, klappa ett husdjur, sand emellan tårna, en vacker vy, en öppen eld eller god mat. Enkla saker man kanske lätt tar för givet.
 
A sunrise, pat a pet, sand between the toes, a beautiful view, an open fire or good food. Simple things you might easily take for granted.
 
 • Det mesta här i världen är grått. Och med grått menar jag inte deppigt. En person som inte gillar djur (jag har alltid sett den egenskapen som brist på empati) kan vara supertrevlig och jag kan tycka om den. En stenrik person kan välja att bo på det enklaste sätt och äta den enklaste av maträtter. Alla amerikaner skryter inte och det finns kineser som talar engelska - tro det eller ej (;)). Skämt åsido. Vissa fördomar kan absolut förstärkas av att resa men för det mesta får man höra så många olika livshistorier att man inser att denhär världen är riktigt, riktigt grå.

 • Att planera en resa kan vara lika lustfyllt som att åka på den. Och jag ser det definitivt som en positiv sak. Jag ska alltid ha en resa i pipen, även om den inte blir av. (Men de blir dem, för det mesta).

 • Prylar blir mindre värdefulla när man inser att man inte behöver dem. Att leva enkelt är att leva fritt. Missförstå mig rätt, det finns fortfarande massa saker jag vill ha, men jag vet att det inte kommer göra mig mer lycklig. Jag vågar påstå att jag är mer tacksam för det jag har.

 • De flesta människor vill andra människor väl. De kommer att hjälpa dig visa vägen om du frågar dem om det, de kommer ge dig massa bra tips om du frågar efter det. De vill ditt allra bästa. Sen ska man givetvis inte vara naiv och lita på allt och alla men jag tror ändå att utgångspunkten ska vara att människor är goda tills dess att motsatsen är bevisad.

 • Tid är ett konstigt påhitt. En vecka kan kännas som en månad och en dag som en timme beroende på vad du gör av den. Nya upplevelser och tidiga mornar brukar få dagen att kännas längre på något vis. Dagar av mycket upprepning och då allt går på rutin upplevs det som att tiden försvinner mycket snabbt. Jag är fortfarande chockad över hur mycket vi hunnit gjort på ett halvår. Jag tror inte jag gjort och sett så mycket på hela min livstid.

 • Hälsan är allt. Om du inte har hälsan med dig, har ingenting annat betydelse. Prioritera den, om inte för din egen skull, så för dina nära och kära. Det betyder inte att man bara ska käka morötter och springa en mil om dagen men att lyssna på kroppen, röra på sig lite varje dag, få i sig bra näring och sova tillräckligt är egentligen väldigt enkelt. Sedan finns det förstås ärftliga sjukdomar som man inte alltid kan göra någonting åt, men även många av dem kan man hålla i schack om man sköter sig för övrigt. Hitta de signaler som säger till dig att du inte skött dig. För mig är det t ex svidande mage (magkatarr) om jag ätit för mycket skräpmat eller stressat. För någon annan kan det vara huvudvärk eller migrän. Agera!
 
Har ni varit ute och rest? Har det gett er nya insikter i livet och vilka i så fall? 
 

After 6 months on the road, you gain new perspectives on some things and I'm going to tell you some of mine from this trip:

 • Enjoy the small things in life. We don't need much to feel good. Just think of a hot shower after a cold day. The smell of newly washed clothes. A hug from your partner or family member. Something good to drink, the sun shining on your cheek or a good song in your ears. In fact, you don't need much more - but it is very easy to forget.

 • Most of the things in this world are gray. And by gray I do not mean depressed or old. I mean almost nothing is a black and white situation. A person who doesn't like animals (I have always seen that if you don't like animals you have a lack of empathy) can be super nice and I can like him/her. A wealthy person can choose to live the most simple life and eat the most simple food. All Americans don't brag and there are Chinese who speak English - believe it or not (;)). Joking apart, however, some prejudices can definitely be even stronger by traveling, but for the most part you hear so many different life stories that you realize that this world is really, really gray.

 • Planning a trip can be as fun as the trip itself. And I definitely see that as a positive thing. I should always have a trip in the pipeline, even if I'll not go on it. (But I usually do)

 • Things become less valuable when you realize you don't need them. To live a easy life is to live a free life. Don't misunderstand me: there's still lots of things that I want, but I know it won't  make me happier. I dare to say I am more grateful for what I have.

 • Most people wish other people well. They will help you lead the way if you ask them, they will give you lots of good tips if you ask them for it. They want your very best. Then of course one should not be naive and trust in everything and everyone, but I still think that the starting point should be that people are good people until the opposite is proven.

 • Time is the strangest thing. A week can feel like a month and a day like an hour depending on what you do. New experiences and early mornings usually make the day feel longer for some reason. Days containing a lot of repetitive tasks and routines makes it feel like time disappears very quickly. I am still shocked about how much we've done in six months. I don't think I've done and seen so much in my entire life.

 • Health is everything. If you're not well nothing else matters. Prioritize it and if not for your own sake, then at least for your loved ones. This does not mean that you only have to eat carrots and run a mile each day, but do listen to your body, do some kind of excercise/movement every day, get good nutrition and sleep enough - it's not that hard. Then of course there are diseases that you can not always do something about, but even with many of them you can improve your wellbeing by improving your overall health. Find the signals that tell you that you have to be more kind to your health. For me, it is, for example, I can feel it in my stomach directly if I have eaten too much junk food or if I've been too stressed. For someone else, it can be a headache or a migraine. Act!

Have you been traveling? Has it given you new perspectives on life and if so: what kind of perspectives?